Font Problem

     
 

 

‘श्री तुकाराम जुव सुंद जीवन च़र्यथ’  

मुल्‌ लिखऽर्य - श्रीधर मोरे देहूकर ( १९१६ - २००४)

(छो़ट्‌रिथ पऽठ्य) कऽशुर तरजमकार - रजनी पाथरे ‘राज़दान’

      बगवान्‌ सुंद च़र्यथ छु ’परम्‌ अमर्यथ त्‌ बखत्‌ सुंद च़र्यथ छु यिवान मान्‌न्‌ ‘दरम अमर्यथ’ । बखत्येव छु लूकन तमिस दय सुंद च़र्यथ लीलायव त वोपदीशव सऽति बोज़नोवमृत । अमापोज़ बखत्यन होंद च़र्यथ हेकव न असि वखनऽविथ । तिक्याज़ि, संत त्‌ बखत्‌ युथ बासान छु सु छुन त्युथ आसान । यिहंज़ वखनय करन्‌ खऽतर छि सऽन्य्‌ ज़ैव क्‌जि गछा़न ।

      संत ग्यानदीवन(१२७५-१२९६) छु अमर्यथ-अनभवस(अमृतानुभव) मंज़ ठीखय्‌ वोनमुत - योद्‌वय असि बखतस प्रिछ़व - च़ कुस बा छुख ? च़ क्‌ति पैठ आख ? चे़ कोत्‌ छुय ग्छु़न ? चे़ क्याह छिय वनान ? असि मेलि यि जबाब - "किंहिंन्‌"

      यिस तंगी अऽसिथ तिछि असि यि कूशिश करम्च़ ज़ि महाराष्ट्र किस थदिपाय किस संत कवि श्रीतुकाराम महाराज्‌ (१६०९-१६५०) सुंद च़र्यथ वखनावव ।

 
  ‘ज़नम त्‌ कोलावली’  
 

      यथ जायि पननि पान छु विठोबा ( श्रीक्रश्न ) रोज़ान, सु ‘देहूगाम’ छु पानय प्वैथर त्‌ दन्य-दन्य सपद्य्‌योमुत ।

      पुणे ( प्रोन पूना ) शाहरस निश छु ’देहूगाम’। यि गाम छु स्यठा डेक-बोड़ त्‌ बागिवान, क्याज़िकि यि छि श्रीतुकाराम जुव संज़्‌ ज़नम जाय त्‌ करमबूमी अऽसम्‌च़ । येती छि तिमव पननि करामाथ्‌ हाविमच़ । दपान छि ज़ि यिहिंदी खऽतर्‌ आय साख्यात्‌ श्रीविठोबा देहूगामस्‌ रोज़नि । अमिकिन्य छि यि जाय ज़ागरथ अस्थान मान्‌न्‌ यिवान ।

      यथ जायि छि यंद्रायनी नाव्‌च कोल बहान । तमिकिस बठिस प्यैठ छु

 

‘श्री पांडुरंग’ ( महाराष्ट्रस मंज़्‌ छि श्रीक्रश्नस, युसज़न वेश्नू अवतार ति छुयिवान मान्‌न्‌ पांडुरंग ति यिवान वन्‌न । ) सुंद मन्दर, अथि मंज़्‌ छु  ज़गदीश्वर   कंबरस

प्यैठ  दोशवय   अथ

थविथ वेराजमान खोवरि किन्य्‌ छस दीवी रोखमनी । ब्रोंठकनि छु अश्वथ कुल । अमि कुलिचि थक्‌ पैडि प्यैठ छु बगवान्‌ सुंद वाहन गरुड दोशवय अथ जूरिथ वोथ्‌दनि । मन्दर किस बरस निश छु श्रीगनीश । ततिथ्य न्बरकनि छु बऽरवनाथ ( शैवजी ) बेयि हुनुमान । मन्दर किस दछिनि तरफ्‌ छु श्रीहरीश्वर । अथ नख्‌ छु बालवन । दपान छि, यि छु श्रीसिद्देश्वर सुंद अस्थान । अथ जायि रोज़न वऽल्‌ छि स्थठा बागिवान । येथि देहूगामस मंज़ ओस्‌ श्रीतुकाराम जुव रोज़ान ।

      अथ देहूगामस मंज़ त्रेहथ वरिय ब्रोंठ ओस्‌ अति वेश्मबर जुव रोज़ाना । युहुंद कोल-दिवताह श्रीविठोबा ओस यिमन प्यैठ पननि दयायि होंद छ्थ्‌र थविथ । वेश्मबर जुवन्‌ ज़िठ त ज़ीठ्‌य अऽसि त्‌ कारतिक केन रेतन मंज़ पंडरपोरचि ( यि तिरथ्‌ छु महाराष्ट्र राजुक ’कऽशी’ मान‌न यिवान) यातरायन मंज़ प्रथ वरिय्‌ शऽमिल गछा़न ।

      वेश्मबर जुवन बेयि तिहिंजि माजी थव यि जिठे़‌न हंज़्‌ रीथ स्यठा श्रदायि सान पकवऽनि । यिहिंजि सीवाय त्‌ बखती किनी गव बगवान विठोबा खोश त सु आव पंडरपोर प्यैठ्‌ दोरान देहूगाम यिहिंदिस गरस्‌ मंज़ रोज़नि । ठीख तिथय पऽठ्‌य यिथ्‌ पऽठ्‌य बखत्‌ पुंडलीकनि बखती त्‌ सीवाय सऽति खोश गछि़त विठोबा दीव आयोव सोरग्‌ पैठ्‌ पंडरपोर नगरी मंज़ ।
      यि अऽस अऽशिद ज़ून पछि दहम । अमि दोह राथ क्युत आव बगवान विठोबा वेश्मबर जुवस सोपनस मंज़ त दोपनस - ब्‌ छुस चानि किन्य आमुत योर कुन यि वनिथ चा़व सु अम्ब कुले़न मंज़ ।

 

    गाश आव त्‌ वेश्मबर जुव द्राव केंच़न गाम्‌के‍न लूकन हेय्‌ अथ अम्बवनस्‌ कुन । तति छा़रान मेजि यिमन श्रीविठ्ठ्ल ( श्रीक्रश्न ) त्‌ रखमनी दीवी हज़्‌ ज़्‌ मुरच्‌ ।
    वेश्मबर जुवन अनि यिम दोशवय मुरच्‌ पननिस वाडस ( स्यठा खुल्‌-डुल्‌ बोड गर्‌ ) मंज़ । तमि पत्‌ क्‌रन यिहंज अस्थापना पननिस ठोकुर कुठिस्‌ मंज़ ।

श्रीविठ्ठ्ल त्‌ रखमनी

      लूकव येलि यि करामाथ बूज़ त्‌ यिमन मुरच़न हंदि दरशन खऽत्‌र्‌ हेतिन्य वार्‌-वार्‌ हत्‌बदि लूक ओत्‌ वात्‌नि ।
      अमि पत्‌ ह्योत्‌ अति प्रथ वरियि अशिद-क्‌हम दोह बखत्येन हंज़ यातरा लगनि त्‌ यिमन दीवन होंद वोत्‌सव सपदुन । यि वुछिथ दिय्तु राज़न ति  अमि  वोत्‌सवकि  खरच्‌  खऽत्‌र्‌  वेश्मबर  जुवस  यनामस मंज़ चख ।
      वेश्मबर जुवनि गुज़रन्‌ पत्‌ अमिसंदैन दोन नेचिवेन-हरी त्‌ मोकुंदस अऽस्‌ न दय संज़ लय । यिम दोशवय गयि राज़्‌ संज़ि फोजस मंज बरथी । यिम अऽसि ज़ऽच़ किन्य खतरि अमापोज़ यिमन मेजि फोजस मंज थज़ जायि ।
      यिहंजी माजि आमाबाई गव स्यठा दोख । दीवस्‌ ति श्रिठेव मन त्‌ तमि दियुत आमाबाई सोपनस मंज़ दरशुन त्‌ वोन्‌नस - तुहंदि बापथ त्रोव म्यै पंडरपोर त्‌ आस तोहि निश रोज़नी । तोहि त्रोववोस ब्‌ त्‌ तोहि गव्‌ राज़स शरन । यि गव न जान ! तोहि यियिव वापस देहूगाम । माजि वोन यि सोपुन दोशिव्‌न्य नेचिवेन्‌ त्‌ दोपनख पकिव देहूगाम गछ़व वापस । यिमन अऽस्‌स न गछ़न्‌च्‌ मरज़ियाह केंहति ।
      अथि दोरान प्यैव राज़-फोजस नबरीपेठ्‌ आमतेन हमलावर सऽति योद करुन त्‌ अथ मंज़ आय दोशवय बऽय्‌ मारन्‌ ।
      मोकुंद्‌न्य बागन्य्‌ सपद्‌ सती । हरी संज़ बागन्य अऽस तमि विज़ि बेयिज़ुव । आमाबाई आयि अमिस हेथ्‌ वापस देहूगाम । त्‌ति प्यैठ सूज़न सो प्रसन खऽत्‌र माल्युन । पान्‌ लजि दुबार्‌ अति बगवान संज़ि सीवाय्‌ ।
      केचि कऽलि हरी संज़ि बागन्य ज़ाव नेचुव त्‌ अमिस आव विठ्ठल नाव थवन ।
      ब्रोंठ कुन ओस विठ्ठल सुंद नेचुव पदाजी, पदाजी सुंद शंकर, शंकर सुंद कान्होबा त्‌ कान्होबा सुंद बोल्होबा ।
      बोल्होबा हस ज़ायि त्रे नेचिव । सावजी ओस ज़्युठ । तमि पत्‌ तुकाराम त्‌ सारिवऽय खोत्‌ लोकुट नेचुव ओस कान्होबा राय । योहय मंज़्युम नेचुव, श्रीतुकाराम जुव द्राव पोज्‌ क्रश्न बखत त्‌ अमि शोलनोव पनुन कोल्‌ त्‌ महाराष्ट्र । युहुंद कोल्‌ ओस ख्यतरि कोल्‌ ।
      यिहिंदेव ज़िठेव ओस लढाई मऽदानस मंज़ बहोदुरी सान ज़ुव दितमुत युहुंद गर-बार ओस स्यठा गाटुल त्‌ दरम्‌चि वति प्यैठ पकनवोल ।
      यमि गरच्‌ पीर दर पीर अडस्‌ श्रीविठ्ठल संज़ सीवाह त्‌ पूज़ाह करान रूजम्‌च्‌ ।
      यिम अऽसि सू‌द बापार ति करान । यिमन अऽसि वारियाह खाह । अमि अलाव्‌ अऽसि यिम बेयि ति वारियाह बापार करान । यिमन अऽसि ज़्‌ वाड्‌ । अकिस मंज़ अऽसि यिम सऽरी रोज़ान त्‌ दोयुम ओस्‌ बाज़रस मंज़ । तथ्‌ मंज़ अऽसि यिम पनुन कारबार्‌ करान । अथ जायि ओस यिमन स्यठा यज़थ त्‌ थज़र ।
      यिमन अऽसि वारियाह खाह तमिकिन्य अऽसि यिमन ’कुनबी’ ति वनान । यिम अऽसि बापऽरि ति, अमि किन्य अऽसि यिमन वऽनि ति वनान । यि सोरुय अऽसिथ ति तुकाराम महाराजस अऽस्‌ न कुनि सऽति लय । अमीकिन्य थोव लूकव यिमन गोसोन्य नाव ।
      गोसोन्य छन काँह ज़ाथ । वनन्‌ छु यिवान ज़ि बगवथ गीतायि हंदि वखत्‌ छि वऽनि ति आम्‌त्य शोद्‌र मान्‌न्‌ ।
      यिथ्‌य पऽठि ग्यानदिवनि वखत्‌ ( सथ हथ्‌ वरियि ब्रोंठ ) छि आम्‌त्य ख्तरि मान्‌न्‌ । यिथ्‌ पऽठ्‌य रोज़्‌ ज़िय ज़ाथ - ब्रेहमन त्‌ शोद्‌रि । श्रीतुकाराम जुव ति आयि अमि किन्य शोदुर मान्‌न्‌ ।

 

२. टऽठिस्‌ मऽलिस माजि हंज़ जुदऽई