Font Problem

     
 

 

३. टऽठिस्‌ मऽलिस माजि हंज़ जुदऽई

 
        तुकाराम जुव अऽसी वुनि सदाह्‌ व्‌हरि त्‌ त्युहंद मोल्‌ गव्‌ सरग्‌वऽस्‌ । यि अऽस्‌ तुकाराम जुवनि खऽत्‌र ज़न गऽबी त्रेठ्‌ । मऽलि संदि आसन्‌ सऽति अऽसि यिम दोख त्‌ चैन्ताय निश बेखबर त्‌ बेपरवाह्‌ । तुकाराम जुव अऽसि वुनि अमि दोखुक बोठुई छा़रान त्‌ वुछान वुछान गुज़रेय यंहंज़्‌ मऽजि ति । माजि दोख ओस न वुनि मोशुमत त्‌ यंहंज़्‌ ज़िठ्‌ ब्‌यिकाक्‌न्य ( सावजियिन बागन्य ) ति लारेय हशि प्‌तय ।
        सावजियस्‌ अऽस न गोड़ पैठ्‌य समसारस सऽति लय । तमि त्रोव्‌ गरबार त्‌ गव्‌ तिरथ्‌ यात्राय्‌, अद्‌ पत्‌ आव न वापस केंह्‌ । यिथ्‌ पऽठि गयि गरकि चो़र न्‌फर यखदम गरि मंज़्‌ नाबूद ! यथ्‌ गरबारस अऽस्‌ न ज़ांह कुनि क्‌सम्‌च़् कमी, वोन्य अऽस्‌ तथि गरस्‌ मंज़्‌ वोदऽसी । यिथ्‌ पऽठि ओस बासान ज़न ओस यि गर्‌ खेनि दोरान ! अऽख्‌रिकार तुकाराम जुवन दिच़ द्‌नन त्‌ वोदऽसी त्रऽविथ वुम्बरि हेंज़िस वुहमिस वरियस मंज़ गोंडुन समसार खऽत्‌र बेयि कमबर ।
        तुकाराम जुव अऽसि वुनि अक्‌वुह वुहुरिय कि अथ अलाक्‌स ज़न द्‌युत सिरियन नार । चो़वा त्‌रफ ओस ताप्‌-नार त्‌ अमि सऽति गोल्‌ रूदुक नाम्‌-निशान्‌ ! अऽख्‌र प्यैव रूद सन्‌ १६२९ मंज़्‌ । ओतथ्‌-ताम गऽमति अऽसि खाहन हंज़ शऽली दज़िथ सूरबनि सपम्‌च़् । सन्‌ १६३० मंज़्‌ गयि हालाथ स्यठा खराब । ख्‌यन्‌ त्‌ पानि रोस पोश्‌न्य हंदि ख्यलेन हंदि ख्यल्‌ मूदि । बोछिदादि मूदि सास्‌बदि लूख । सन्‌ १६३१ मंज़्‌ पेयि रुद्‌ त्रट्‌ । रूद्‌ गट्‌कारन कोर वोव्‌मुत दानि नेसत्‌-नाबूद ! तुकाराम जुवुन समसार ति आव अमिकिस ज़्‌दस मंज़ । यिहिंद माल्‌-मवेशी ति गुज़रेय, सूद-बापार ति मोक्‌ल्‌योव । अमि अलाव गुज़रेयि यिहंज़ गोड्‌निच बागन्य त्‌ कुनुय नेचुव, सनतोबा ति । यिथ्‌ पऽठि अमि त्रेन्‌ वरियन हंदि कालन तुल अथ जायि तलातुम !
        दपान छि कि यथ जायि छु प्वान काल त्‌तिक बापऽरि त्‌ सूदखोरन्‌ हंज़्‌ छे आसान चंऽदी-चंऽदी ! अमि वखत्‌ छि यिम लूख ज़निथ-मऽनिथ्‌ ख्यन्‌-चनुख सामान पथ्‌कुन छोपरऽविथ दन्‌ कमावान ।
        तुकाराम जुवुन सोबाव ओस अथ बरख्‌लाफ । यिम अऽसि स्यठा नरम्‌-दिल । यिमन म्‌शव्‌ पनुन दोख्‌ त्‌ यिम दोरेय बदहाल-लूकन हंज़ि सीवाय खऽत्‌र । यिमन निश यि केंह्‌ पंऽस्‌-टूंकाह ओस गरि सु सोरुय दितुख गरज़्‌मंदन त्‌ बेछिव्‌नैन ।
        यि छु पोज़ ज़ि यिहिंदिस गर-बारस त्‌ समसारस ओस चौवा तरफ्‌ ज़न्‌ नार लोगुमुत, मगर यिम अऽसि न्‌ “च़लव्‌ नैन्‌ ब्रोंठ्‌ त्‌ लारव्‌नैन्‌ प्‌त” आसन वऽलि, अमापोज़ तुकाराम जुवन दोर्‌ यिमन सारिनिय्‌ बलायन सीन्‌ । यिमव्‌ सारिव्‌यि हालाथव्‌ कोर्‌ यिहुंद सोबाब अन्तर-मोखी त्‌ यिमन बासैव्‌ कि यि समसार छु अपुज़, यति छु़नु केंह ति रोज़नवोल ।

     तुकाराम जुवुन ह्योत अमि किन्य यिहलूकुक्‌ त्‌ परलूकुक्‌ पज़र छांडुन ।

        अथ्‌ पज़रस छांडन खऽत्‌र गयि यिम भामनाथ परबथस प्यैठ । यिहुंद फऽस्‌ल्‌ ओस कि योताम यिमन पोज़ ग्यान मेलि न, तोताम यिम फेरऩ न पथ्‌ ।
        अथ परबथस्‌ प्यैठ रूज़िप्य ह्योत यिमव्‌ तफ्‌ करुन । यिमन ओस न पनुन होशहवास ति रूदमुत । यिहिंज़ि कायायि अऽसि सरफ, बिछ्‌ त्‌ रेयि खवान, टोप्‌ दिवान्‌ । यूतुय ओस न कम, अकि लटि लऽय अकि स्‌हन ति यिमन प्यैठ वोठ्‌ । अऽखरकार पनदहिमि दोह्‌ सपुद यिमन बगवान्‌ सुन्द साख्यातकार । यिथ पऽठि दयुत नेराकार्‌ दीवन बखतस दरशुन त्‌ अऽशिरवाद ।
        य्‌परि ओस यिहुंद लोकुट बोय कान्होबा देहूगाम बऽयिस छा़ड्‌न्‌ खऽत्‌र चौवा तरफ्‌ छांनान फेरान । तमिस छा़ड्‌न्‌ खऽत्‌र फ्यूर सु वन, वन । ख्‌य्‌न त्‌ खारन, कोहन त्‌ बालन । छांडांन-छांडांन खोत्‌ यि भामनाथ बालस । अति वुछिनि अख गोफ्‌ । अथ गोफि मंज़्‌ अच़िथ अमि यि केंह वुछ, तमि सऽति गव कान्होबा हकिनि बकि ! अ‌‍न्दर्‌ ओस तुकाराम जुवनि कायायि प्यैठ रेयि, बिछ त्‌ सरफ खस्‌ वस्‌ करान, स्‌हति ओस वोठ्‌ लायान । यिहिंदिस डेक्स प्यैठ ओस दीवादिदीव्‌ सुन्द अथ अऽशीरवादचि मोद्राय मंज़ । यि सोरुय वुछिथ कान्होबा संज़न्‌ अछिन गयि टिट्‌राय करन्‌य्‌ ताम मशिथ ।
        यि सोरुय वुछिथ गव तमिसुंद ज़नम ति सफल ! अमि रोट्‌बोय नालम्‌त्य । बऽयि संज़ तपस्यायि हंज़ जाय चे़तस्‌थवन खऽत्‌र्‌अनि अमि ओर-योर केंह पल छ़ंडिथ त्‌ थविन्य अख्‌अकिस प्यैठ । तमि पत्‌कोर्‌अमि अथ प्‌विथर जायि दोन्‌वय अथ जूरिथ नमस्कार । अमि पत द्रायि दोशवय बऽयि त्‌ वऽति यनद्रायनी दरियाव किस संगमस प्यैठ । अतैथ कोर श्रीतुकाराम जुवन श्रान त्‌ फुटरोवुन पंदहान्‌ दोहन होंद्‌ वोपवास ।
        अमि पत्‌ अननोवुन कान्होबा सऽरी सूद बापारक्‌ त्‌ कर्ज़दारन दितिम्‌ति द्‌यारन हंज़्‌ बहियि । यिमव्‌ मंज़ दिच़न नेसब्‌ लोक्‌टि बऽयिस कारबार्‌ करन्‌ खऽत्‌र त्‌ पन्‌नि हिस्‌चि दिच़न यनद्रायनी दरियावस मंज़ दऽरिथ । यिथ पऽठि करिन सऽरी करज़बाज़ऽरी लूख करज़ निश मोख्‌त । यिथ पऽठि फिर्‌नऽव्‌ यिमव यथ्‌ लूकिक समसारस कुन प्‌ननि थ्‌र त्‌ द्रायि बगवान्‌ संज़ि हऽविमिच़ि वति कुन !
        कालन त्‌ सहलाबन ओस यिहिंदिस गरस्‌ ति डुबडास कोरमुत मगर तुकाराम जुव अऽसि यि जनजाल द्‌निथ बग्‌वथ्‌ सीवाय कुन तन्‌ मन्‌ सान लगिम्‌ति स्‌हलाबन त कालन ओस्‌ मऽलि संदि वखतुक विठ्ठल मन्यदर जायि-जायि फुटरोवमुत बेयि यिम लूख अऽसि ओत्‌ दरशनस दिवान तिमन अऽस्‌न्‌ बेहनस किच़् वोन्य जाय तिन मेलान । अमापोज़ यिमव कोर्‌ पननि वाडकिस अथ मन्यदरस नविसर वोदार त्‌ अथ्‌ न्‌विस ठोकुर कुठिस मंज़ क्‌र्‌ख विठोबा संज़ि मूरती हंज सथापना ।
        अथ जायि हेतिन वारियाह भखत यिन्य, त्‌ अति ह्योतुन दोहय बग्‌वथ्‌ भजन, किरतन कथायि, रातन्‌ ज़फ त्‌ लूकन वोपदिश बेयि बगवथ्‌ कथायि बोज़नुक मोक्‌ |
        तुकाराम जुवस ओस कीरतन करि करि गाम्‌कयेन लूकन ग्यान दियुन । अमि खऽत्‌र ओस यिमन वोथद्‌नि रुज़िथ ब्‌ग्‌वथ वऽनी त्‌ वोपदीश चे़त्‌स थविथ लूकन तान्य वात्‌नावुन ।
        यि सारुय्‌ सैद करन्‌ खऽत्‌र्‌ ह्योत्‌ यिमव संगरमाल् फोलन्‌ ब्रोंठ्‌य श्रान-द्‌यान करिथ प्‌ननि कौल्‌ दीवीय्‌ श्र रोख्‌मनि हंज़ पूज़ा-पाठ करुन । तमि पत्‌ अऽसि यिम स्‌योदुय कुनि ज़ऽनि भंडारा पर्‌ब्‌थस पैठ गछा़न । अति कुनिरेस्‌ मंज़ ह्योत यिमव ग्यान-प्राफती खऽत्‌र ज्ञानदीव महाराजिन - ज्ञानदीवी, अमरतानुबव, बागवथ, रामायण, स्वात्मानबव, नामदीव्‌न्य अबंग, कबीर सन्दि पद, ज़बऽनीय चे़तस्‌ थ्‌वन्यि । अमि अलाव्‌ ज्ञानदीव महाराज, एकनाथ महाराज, नामदीव त्‌ कबीर हिथि थदि पायिक बखतन हंदि वच़न हृदयस मंज़ जाय करिथ्‌ ।
        अमि अलाव्‌ सन्येय यिम बगवान संदिस नेरगोन त्‌ सगोन्‌ रूफ किस ग्यान मंज़ ति । यिमव छंडि शास्तर त्‌ पोरान तानि । अद्‌ क्याह, अमि पत्‌ म्यूल यिमन पूर्‌ पऽठि बग्‌वथ्‌ ग्यान ! यि इकान्थवास आव तुकाराम जुवस स्यठा बराह । अतिकिय् कुलि-कटि, कान्‌जि त जानावार अऽसि यिहंदि टऽठि जिगर ! जानावारन हंज़्‌ मेछि बोलि आसस बासान ज़न त्‌ मन्दरचि वज़व्‌नि गन्टायि !
        तुकाराम महाराज्‌सज़्‌ बागन्य जीजाबाई अऽस्‌ गरुक कारबार त्‌ रनुन-प्यवुन मोकलऽविथ महाराजसुंद बूज़न हेत्थ अथ परबजस प्यैठ गछा़न । यिमन बूज़न ख्यैविथ अऽस सोति पान्‌ बत्‌ ख्यवान । येलि महाराज अऽसि बगवथ-बखति मंज़ लीन आसान सो अऽस तिहंज़ पूर्‌-पूर्‌ खबरदऽरी थवान । यिमन संत-पद ताम वातनावनस ओस यिहिंज़ि बागन्य होंद स्यठा अथरोट्‌ ।