Font Problem

       
 
 
 

गाथा Download

 
 
   
 

 गाथा ( देहू प्रत )

सौजन्य : श्रीतुकाराम महाराज संस्थान, श्रीक्षेत्र देहू - ४१२१०९

 

सदर गाथा unicode font मध्ये नसल्यामुळे download मध्ये दिलेला font आपल्या संगणक प्रणालीत fonts directory मध्ये load करणे.Windows संगणक प्रणाली असल्यास font
c:\windows\fonts मध्ये load करणे.

 

Gatha download

 
 
 
 
 
 

अनुक्रमणिका

 
 
 

गाथा संदर्भ

 
 
 

सूची