Font Problem

     
 
 

कविता

 
 
  तुक्याची वीणा बाबूराव बागूल  
  वामांगी अरुण कोलटकर  
  तुको बादशहा श्रीकृष्ण राऊत  
  तुकाराम बोल्होबा आंबिले अमोल बागूल  
  चकोर डॉ. राजा दीक्षित  
  १. एवढे दे पांडुरंगा
२. तुकारामाला
सुरेश भट